Worksoft Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Kullanıcı Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), WORKSOFT Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.’ye (“Worksoft”) ait www.personellerim.com internet sitesi (“Site”) üzerinden sağlanan İnsan Kaynakları ve Personel Yönetim Sistemi’nden (“Platform”) faydalanacak olan, Personel Devam Kontrol Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayan şirketlerin (“Şirket”) çalışanlarından (“Kullanıcı”) elde edilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ilişkindir.

Veriler Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?

Worksoft, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Worksoft ürün ve hizmetlerinin iyileştirilmesi, Kullanıcı’nın Platform’u kullanımına ilişkin Şirket ile iletişimlerin sağlanması ve iş geliştirme ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçları (“Amaçlar”) ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlemektedir.

Kullanıcı’nın açık rızasını vermesi halinde Kullanıcı kişisel verileri, Worksoft tarafından doğrudan pazarlama yapmak ve Kullanıcı’nın sağladığı iletişim adresine ticari elektronik ileti göndermek amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Veriler Hangi Kanallardan Toplanmakta ve Hangi Hukuki Sebepler ile İşlenmektedir?

Kişisel veriler, Kullanıcı tarafından hesap oluşturulması ve Platform’un kullanılması esnasında Platform üzerinden, e-posta ve Şirket kanalı ile elektronik ortamda elde edilmektedir. Kullanıcı kişisel verileri, Worksoft ürün ve hizmetlerinin iyileştirilmesi, Kullanıcı’nın Platform’u kullanımına ilişkin Şirket ile iletişimlerin sağlanması ve iş geliştirme ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçları ile Worksoft’un meşru menfaatine dayalı olarak işlenmektedir. Kullanıcı’nın açık rızasını vermesi halinde Kullanıcı kişisel verileri, doğrudan pazarlama yapmak ve Kullanıcı’nın sağladığı iletişim adresine ticari elektronik ileti göndermek amacıyla açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Veriler Kimlere Aktarılmaktadır?

Worksoft, Kullanıcı’ya ait kişisel verileri, Worksoft’un hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişi tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun ve Amaçlarla sınırlı olmak üzere aktarabilmektedir. Kullanıcı’nın açık rızasını vermesi halinde Kullanıcı kişisel verileri, doğrudan pazarlama yapmak ve Kullanıcı’nın sağladığı iletişim adresine ticari elektronik ileti göndermek amacıyla tedarikçilerle ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

İlgili Kişi Hakları

Kullanıcı, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Worksoft’ya başvurarak kendisiyle ilgili;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini Kirişçi Mah. 41. Sk. No:10 [70100] Merkez-KARAMAN adresine yazılı olarak veya ilgili mevzuatın öngördüğü sair yöntemler ile iletebilecektir.

Worksoft, talepler uyarınca, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, öngörülen yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun’un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.